WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA
ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

 

Adresat:
KARO Regina Polak                                                                                                                       ul. Brzozowa 39                                                                                                                           61-429 Poznań

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*).

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

Adres konsumenta (-ów)

Podpis konsumenta (-ów)

[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

Data

 

(*) niepotrzebne skreślić

 

 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl